Skip to Content

Home / За проекта

Обща информация за проекта

Чл.1. (1) Инструкцията определя правилата за изпълнението на дейностите по проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”.

(2) Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката.

Чл.2. (1) МОМН, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” (ДОПР) изпълнява, управлява, организира и контролира дейностите по проект: BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”

(2) Цялата кореспонденция, свързана с инструкцията, трябва да бъде в писмена форма, да съдържа регистрационния номер и наименованието на Проекта, и да се адресира до директора на дирекция ДОПР.

Цели на проекта:

(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Основни дейности по проекта

(1) Дейност 1: Подбор на училищата за включване в проекта и подготовка на проектните дейности.

(2) Дейност 2: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Дейностите се провеждат в учебно време, в събота и в неделя и могат да продължат и през ваканциите.

(3) Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците само през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци, клубове по интереси и други форми в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

(4) Дейност 4: Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личностните и социалните умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са основани на добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности.

Чл. 5. За целите на ефективното изпълнение на проекта и неговия вътрешен мониторинг МОМН разработва самостоятелен електронен модул – „Извънкласни и извънучилищни дейности”, съвместим с базата данни от сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списък-образец № 1).

Facebook коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*