Skip to Content

„Пътуваща дигитална класна стая на XXI век – науки, литература и технологии“

„Пътуваща дигитална класна стая на XXI век – науки, литература и технологии“

Be First!

Осъществена мобилност по проект „Eразъм+“, КД1, „Пътуваща дигитална класна стая на XXI век – науки, литература и технологии“ № 2014–1–BG01–KA101–000666, проведена в гр. Скабъроу, Англия.

Екип от учители от 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев“ гр. София осъществяви мобилност по проект „Eразъм+“, КД1, „Пътуваща дигитална класна стая на XXI век – науки, литература и технологии“ № 2014–1–BG01–KA101–000666, Англия, по Програма „Еразъм+“, ключова дейност „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ и по „Ефективно използване на ИКТ “ – Проект № 2015-1-BG01-KA101-014127, Ирландия.

Основната цел на осъществяването на проекта е да се постигне подобряване на качеството на обучението по чужд език, използването на нови технологии в класната стая, както и обогатяването и усъвършенстването на дигиталните компетенции на преподаватели по чужд език и науки. По време на мобилността на участниците се осигурява бързо и ефективно възползване от възможността да бъдат обучени във водещи учебни заведения в Европа, да разпространят наученото сред свои колеги от училището, а при срещи с други колеги, и в страната.

Повишаването на квалификацията на учителите се осъществява посредством индивидуални квалификационни курсове в Ирландия и Англия. Участват общо 14 учители. Учителите от екипа избраха квалификационни курсове, които отговарят на нуждите и необходимостта на изпращащата организация, 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев“, и техните собствени професионални потребности. Участниците в мобилността работят в екип с колеги от други европейски страни за разработване на съвместни инициативи и проекти.

Екипът на нашето училище е поел отговорността да провежда политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата. Ние съзнаваме, че светът около нас непрекъснато се променя и обновява. Всеки, който иска да не изостава от тези процеси, трябва да побърза да промени своето мислене, своите знания и ценностна ориентация.
Основна наша цел е да изградим комфортна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и мотивира учениците и чрез постоянна работа да създаваме гаранции, че децата, обучавани в училището, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да успеят в реализацията си.

Приоритетни направления в стратегията ни за развитие са осигуряването на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати, разширяване и стимулиране на формите за обучение, развитие на компютърните умения на училищната общност, по-широкото навлизане на нови методи на преподаване чрез разчупване на традиционните рамки на обучението. Важна наша задача е и ангажирането на учениците в процеса на обучение чрез емоционалната наситеност на уроците и мотивацията на учениците.

Целите, които преследваме с участието на нашите колеги в мобилността, са утвърждаване на авторитета и подпомагане на тяхното кариерно развитие, динамизиране и синхронизиране на квалификациите на преподавателите с потребностите на колегията и нуждите на пазара. Програмата Еразъм + и работата по проекти дава отлични възможности за поддържане на висок професионализъм и личностно развитие на учителите и осъществяване на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

Един от основните принципи на работа по европейските проекти е разпространението на придобитите знания и умения. За колегите, посетили квалификационните курсове в Ирландия и Англия предстои организиране на срещи и семинари с учители от училището, на които ще представят придобитите от тях компетенции.

Вярваме, че участието в мобилностите на нашите учители от 2. СОУ „Акад. Емилиян Станев“ и придобитите на квалификационните курсове нови знания и умения ще подобрят качеството на учебния процес в нашето училище и ще го направят съизмеримо с европейските норми и изисквания за добро образование.

Facebook коментари
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*